top of page

Privacyverklaring

Het privacyreglement van het CAR  Ter Kouter Deinze is bestemd voor zorggebruikers, beroepsbeoefenaars en andere betrokkenen. Dit reglement is opgesteld in uitvoering van de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in uitvoering van de Wet betreffende de rechten van de patiënten van 22 augustus 2002. Dit privacyreglement werd in mei 2018 herbekeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR).  

Volgens de wet heeft de zorggebruiker niet alleen rechten, maar draagt hij ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de beroepsbeoefenaar samen te werken. 

Revalidatiecentrum is verplicht om voor iedere zorggebruiker een dossier aan te leggen dat onder meer bestaat uit administratieve, medische, verpleegkundige en paramedische ge­gevens. Dit dossier vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners die samen voor uw revalidatie instaan. Dit patiëntendossier is strikt vertrouwelijk. 

Medewerkers kunnen om professionele redenen toegang hebben tot uw patiëntendossier. Al deze zorgverleners zijn door het beroepsgeheim gebonden. De registratie van persoonsgegevens en het aanleggen en bewaren van het dossier gebeuren conform de Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Het CAR Ter Kouter Deinze is eindverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, waarbij we focussen op privacy en beveiliging in kader van de Europese regelgeving (General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018). 

Via onze privacyverklaring en ons gegevensbeschermingsbeleid kan u meer informatie vinden over de manier waarop we uw gegevens verwerken. 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens kan u hiervoor uiteraard ook terecht bij onze diensten via 09/386.38.90 

bottom of page