top of page

CAR

Centrum voor Ambulante Revalidatie
CAR-2022-NOTxt-op vierkant.jpg
VOOR WIE?

 

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (C.A.R.) onderzoekt en behandelt baby’s, peuters, kleuters, kinderen, adolescenten en volwassenen op vlak van ontwikkeling, functies en gedrag.

 

Ambulante revalidatie kan gespecialiseerde hulp bieden door de beperkingen waar mogelijk te verminderen of te compenseren en de betrokkenen en hun omgeving te ondersteunen in het omgaan ermee, met het oog op een zo groot mogelijke participatie en levenskwaliteit.

 

DE DOELGROEPEN:

Complexe ontwikkelingsstoornissen

  • Kriebelbos Vroegrevalidatie 0-3j

  • Algemene ontwikkelingsproblemen         

  • Verstandelijke beperking

  • Leerstoornis in combinatie met motorische, gedrags- en/of emotionele problemen

  • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

  • ASS (Autismespectrumstoornissen) (volgens deze kwaliteitsstandaard)

Gehoorstoornissen

Neurologische stoornissen

 

Voor wie?
WAT DOEN WE?

 

AANMELDING

Kinderen, jongeren of volwassenen kunnen aangemeld worden

op verwijzing van een externe arts (zonder onderscheid naar

specialisatie), het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

of een eerstelijnsactor uit de welzijns- of gezondheidssector.

De verwijzer stelt daartoe een verwijsbrief op. Aan de

revalidatie gaat een grondig multidisciplinair onderzoek vooraf

waarbij de problematiek in kaart wordt gebracht en indien

mogelijk reeds een diagnose wordt gesteld.

 

VERKENNEND GESPREK EN PLANNING

Een eerste verkennend gesprek zal (aangevuld met alle externe

informatie) bepalen of dit onderzoek aangewezen is.

De wachttijd voor dit onderzoek is afhankelijk van de

problematiek en kan meerdere maanden bedragen.

Het onderzoek wordt immers pas gepland wanneer er ook

daadwerkelijk een revalidatieprogramma kan worden geboden.

 

 

REVALIDATIE?

Op basis van het initiële onderzoek en alle externe informatie wordt bepaald of ambulante revalidatie aangewezen is, en of aan de inschrijvingsvoorwaarden wordt voldaan.

De revalidatieovereenkomst met het Departement Zorg/ Vlaamse Gemeenschap bepaalt tevens de maximale duur van de revalidatie.

Lees meer hier.

De werkelijke behandelingsduur wordt door het team bepaald, rekening houdend met interne afspraken en in overleg met de betrokkenen.

De revalidatie omvat tussenkomsten vanuit verschillende disciplines (medisch, logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, psychotherapie en sociaal werk) in een gecoördineerd aanbod en in nauw onderling overleg.

 

PRAKTISCH

  • U betaalt een remgeld van € 2,20 per revalidatieverstrekking. Dit bedrag wordt aangepast aan de index.

  • Er zijn verschillende soorten van revalidatieverstrekkingen:

o Diagnostische en therapeutische interventies t.a.v. de zorggebruiker in het CAR: face à face, digitaal (beiden kunnen in gecombineerd worden tot 1 prestatie)

o Diagnostische en therapeutische outreach interventies t.a.v. de zorggebruiker in het CAR: thuis of elders

o Contextgesprek met naasten: ouders, partner, pleegouders, familieleden of andere zorgdragers uit de onmiddellijke leefomgeving van de zorggebruiker

o Contextversterking: op initiatief van naasten en als bijdrage tot de realisatie van de individuele doelstellingen van de zorggebruiker

o Zorgoverleg met relevante niet-zorgactoren (al dan niet in het bijzijn van de zorggebruiker), zoals kinderverzorgster, leerkracht, leerlingbegeleiders, jeugdhulp, jeugdbeweging, sportclub, kinderverzorgster, werkgever, arbeidsbegeleider, jobcoach, …)

  • · Indien u geniet van verhoogde tegemoetkoming, dient u dit niet te betalen en wordt dit rechtstreeks aangerekend aan de zorgkas.

 

Tijdens de schoolweken wordt een vast weekprogramma gehanteerd met doorgaans therapiesessies van 1 tot max 3 uur op meerdere dagen per week. De planning gebeurt in overleg met de aanmelder. In schoolvakanties wordt van het vaste programma afgeweken. Het programma kan naast individuele sessies ook groepszittingen omvatten. Tijdens therapie trachten we de ruimere context (ouders, partner en/of andere familieleden, …) en andere zorg- en/of niet zorgactoren te betrekken. Dit kan gaan van overleg, observatie tot deelname aan de therapiesessie.

De verplaatsing van en naar het centrum wordt door de betrokkenen georganiseerd. Waar dit onmogelijk is kan in beperkte mate vervoer door het centrum worden voorzien. Rolstoelvervoer is beschikbaar.

Een onthaalbrochure met meer gedetailleerde informatie is beschikbaar. U kan die hier inkijken.

Wat doen we?
Wie zijn we?
WIE CONTACTEREN?

Joke Van der Gheynst

09/310 20 61

Wendy Wildemauwe

09/310 20 60

Iris Meire

09/386 63 94

Directie
Singelée Stefaan
09/310 20 62

Algemeen Directeur

Dr. Van De Voorde Liesbeth
Voor afspraak: 09/310 20 69

Medisch Directeur

bottom of page